VEDTÆGTER FOR:
KUNSTSKABET
Kunst- og Kulturcenter for børn og voksne.
Kulturhuset, Ågade 6, 7080 Børkop 

 • 1. Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune.
 • 2. Foreningens formål er at skabe et levende og inspirerende fællesskab, der giver næring til fantasien og lyst og mod til at udtrykke sig skabende og dermed styrke en aktiv medleven i kulturen.
 • 3. Foreningens aktiviteter består af: Billedskole for børn samt andre former for kreative og/eller kunstneriske undervisningsforløb for såvel børn som voksne. Gerne i samarbejde med andre kulturelle institutioner i kommunen.  Derudover arrangeres studieture, ekskursioner, kunstudstillinger, koncerter, foredrag og andre kunstneriske oplevelser og aktiviteter.                                                                                                                Deltagelse i aktiviteter kræver ikke medlemskab.
 • 4.  Foreningens ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges  blandt foreningens medlemmer.

Foreningens undervisere kan repræsenteres i foreningens bestyrelse, idet der blandt underviserne kan udpeges tre repræsentanter, der dog ikke har stemmeret. Se § 5.

Voksne kursister over 18 år har mulighed for at udpege en repræsentant til  bestyrelsen – dog uden stemmeret.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens administrative og økonomiske anliggender, men kan i forbindelse med den daglige drift uddelegere opgaverne. Beslutninger af økonomisk karakter kræver bestyrelses godkendelse.

Bestyrelsen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Overfor offentlige myndigheder tegnes foreningen af formanden sammen med kassereren.

Foreningen opererer med følgende medlemskabstyper:
Personligt medlemskab
Husstands medlemskab
Hvert medlemskab har én stemme.

VEDTÆGTER FOR:
 KUNSTSKABET
Kunst- og Kulturcenter for børn og voksne.
Kulturhuset, Ågade 6, 7080 Børkop.

 5  Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, som finder sted hvert år inden udgangen af maj
måned, hvor også årsregnskabet fremlægges.       

Indkaldelse sker skriftligt eller pr. mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

 Dagsorden skal indeholde følgende punktér:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af suppleanter
 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 8. Fastsættelse af næste års kontingent
 9. Eventuelt

Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.
Et valg gælder for 2 år, således der  vælges to medlemmer i lige årstal og 3 medlemmer i ulige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær o.s.v. umiddelbart efter generalforsamlingen.

Derudover vælges der hvert år 2 suppleanter. Dette valg gælder for ét år ad gangen.

Evt. repræsentanter for foreningens undervisere udpeges af og blandt samtlige undervisere, dog således at man bestræber sig på, at der er 3 kunstarter repræsenteret, såfremt dette er muligt. Også disse valg gælder for 2 år, således der vælges 1 medlem i lige årstal og 2 medlemmer i ulige årstal. Ved første valg vedtages hvilke personer der er på valg det efterfølgende år.

Hvert år vælges ligeledes en revisor samt en revisor suppleant. Genvalg kan finde sted.

Hvert medlem har et antal stemmer svarende til antallet af bestyrelsesmedlemmer på valg det pågældende år. Hvert medlem kan kun afgive én stemme på hver kandidat. De foreslåede kandidater sættes under afstemning samlet.

Børn og unge under 18 år har ikke stemmeret.

Medlemmer har alene stemmeret ved personligt fremmøde.

Valg til bestyrelsen kræver ikke personligt fremmøde. Blot en skriftlig bekræftelse, at man er villig til valg.

VEDTÆGTER FOR:
KUNSTSKABET
Kunst- og Kulturcenter for børn og voksne.
Kulturhuset, Ågade 6, 7080 Børkop.

 • 6. Foreningens formand indkalder til bestyrelsesmøde så ofte dette skønnes nødvendigt eller såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder derom. (Dog afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt)

Foreningens formand eller 3 af foreningens menige bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt dette skønnes nødvendigt. Ligeledes kan 1/3 af foreningens medlemmer indkalde til en sådan. Indkaldelse sker skriftligt eller pr. mail med mindst 14 dages varsel.                                        

 • 7. Ansættelser og afskedigelser af undervisere m.v. foretages af bestyrelsen.
 • 8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær fremsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer eller til foreningens ophør skal dog være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

 • 9. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 • 10. Vedtægtsændringer vedtages på ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling med minimum 75 % af de fremmødte stemmeberettigede.
 • 11. Ved en eventuel nedlæggelse af foreningen anvendes foreningens formue til udvikling af børnekulturen i Vejle Kommune administreret af Kulturudvalget i Vejle Kommune.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling.

Børkop, den 12. april 2023
Som Dirigent – Elmann Larsen